การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ภาคการศึกษา 2/2564

🥰💗💖การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ภาคการศึกษา 2/2564
📣🆕NEW UPDATE
☑ทุนให้เปล่า
– มจธ.มอบทุนเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต 10%* สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร โดยหักจากยอดที่ต้องชำระ
– ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)
☑ทุนจ้างงานเพื่อการเรียนรู้
– ทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา ทำงานจากบ้าน)
☑นอกจากนั้น มจธ. ยังมี ทุนให้เปล่าแก่นักศึกษา ที่เป็นเงินบริจาคจากบริษัท องค์กร และศิษย์เก่า
☑มอบความช่วยเหลือไม่เป็นตัวเงินโดยตรง
– ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียน จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 ขยายเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 💕💕โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน
– บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 500 เครื่อง
– ให้บริการวัคซีนแก่นักศึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
– แพคเกจอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้มอบให้ทุกคนที่เดือดร้อนและลงทะเบียน
– ประกัน COVID-19
นักศึกษาปัจจุบันรหัส 59 – 63 และตกค้างที่มีสถานภาพนักศึกษาคุ้มครองถึง 24 มีนาคม 2565
นักศึกษาใหม่ 64 เริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 คุ้มครองถึง 24 มีนาคม 2565
รายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยง หรือติดเชื้อ ได้ที่ http://bit.ly/Wereport
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ และช่วยประสานในการลดผลกระทบต่อการเรียนและการประกันส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามแต่กรณี
*รายละเอียดให้ติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
▫หากนักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือพบเห็นเพื่อนที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถประสานเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-24708097-8, 0-24708107 email: sfa@mail.kmutt.ac.th
” ช่วยเพื่อน แชร์ให้เพื่อนรู้ “

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ