การยืนยันการลงทะเบียนและการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

แจ้ง นักศึกษา มจธ.ทุกท่าน
เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนและการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว (ทั้งหมด หรือบางส่วน)
(กรณีที่ชำระเงินมาแล้ว เช่น ค่ายืนยันสิทธิ์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงเพิ่มตามแผนการเรียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว กับที่ยังไม่ชำระ จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นยอดเต็ม แล้วจึงหัดส่วนลดตามอัตราที่รัฐกำหนด)
1. นักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ในระบบ NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 (นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรกับใบเรียกเก็บเงิน / ห้ามนำไปชำระเด็ดขาด)
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องเข้าไปบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากของตัวนักศึกษาเองที่ผูกเข้ากับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ลงในระบบ NewACIS ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
3. เข้าไปในระบบ GIVE เพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบบจะแจ้งจำนวนยอดเงินที่จะได้รับคืน) มหาวิทยาลัยจะเปิดให้เข้าไปยืนยันในระบบ GIVE ในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 (โปรดติดตามการเข้าระบบ GIVE ที่ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย)
4. มหาวิทยาลัย จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ที่บันทึกไว้ในระบบ NewACIS ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนเล่าเรียน (ยกเว้น กยศ.) ใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนมีส่วนต่างที่จะต้องได้รับทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
6. สำหรับนักศึกษาทุน กยศ. กรณีที่มีเงินส่วนต่างเกิดขึ้น กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินมาก่อน
1. นักศึกษาเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ใน NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5
2. นักศึกษาจะต้องกดยืนยันความประสงค์ในการขอรับ หรือไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะดำเนินการ เมื่อยืนยันไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้)
3. กรณีที่นักศึกษาเลือกไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง หากกดยืนยัน ระบบจะกลับมาที่หน้าเดิม ให้กด ดำเนินการต่อ ข้อมูลการลงทะเบียนและรายการที่ต้องชำระจะไม่มีส่วนลด นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
4. กรณีที่นักศึกษาเลือกขอยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด ระบบจะสรุปรายการที่ต้องชำระ เป็นค่าใช้จ่ายรวม และคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และ มจธ. กับค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องชำระจริง เมื่อยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กยศ. กรอ. หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าเล่าเรียน ***นักศึกษายังไม่ต้องนำไปชำระ*** กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการปรับใบแจ้งหนี้ให้ครอบคลุมตามทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ตามที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่ม
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน: สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 02 470 8154, 02 470 8340, 02 470 8147-8151
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและใบเสร็จรับเงิน: สำนักงานคลัง โทร. 02 470 8116
เกี่ยวกับทุนการศึกษา: กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 02 470 8107

หมายเหตุ :

หลังจากขั้นตอนการกดยืนยันค่าเทอม

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กยศ. กรอ. หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าเล่าเรียน

******นักศึกษายังไม่ต้องนำไปชำระค่าเล่าเรียน******

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการปรับใบแจ้งหนี้ให้ครอบคลุมตามทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ โดยนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ตามที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

Categories: ประกาศ