การยื่นผลคะแนน Oxford Online Placement Test เพื่อใช้ผลคะแนนประกอบการพิจารณาการเรียนปรับพื้นฐานหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การยื่นผลคะแนน Oxford Online Placement Test เพื่อใช้ผลคะแนนประกอบการพิจารณาการเรียนปรับพื้นฐานหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ประกาศ