การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อความดังนี้

“เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการเรียนครบตามหลักสูตร จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือ ภาควิชา ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม นับตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือภาควิชา ที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป”

Categories: ประกาศ