กำหนดการสอบ ตารางสอบ บทความปริญญานิพนธ์ CVE 402 (Civil Engineering Project) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบ2

กำหนดการสอบ ตารางสอบ บทความปริญญานิพนธ์ CVE 402 (Civil Engineering Project)
ภาคการศึกษา 2/2563 รอบ2 (วันพฤหัสบดีที่  1 กรกฎาคม 2564)

ขอแจ้งตารางสอบสำหรับวิชา CVE 402 รอบที่ 2 ดังนี้
กำหนดสอบ: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

ตารางสอบ: https://drive.google.com/file/d/1QcsX4wgyO8UPq6HrfxcAn8kptTy1RJUe/view?usp=sharing
Join Zoom Meeting for Group1: https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5918647152
Join Zoom Meeting for Group2: https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/92979035457

Categories: ประกาศ