กำหนดการสอบและส่งเอกสารต่างๆวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/2566 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการสอบและส่งเอกสารต่างๆวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/2566

***สอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/2566 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566***

เอกสารที่ต้องจัดส่ง

1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีบทที่ 1-3
2. บทสรุปผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด หลักสูตรปกติ
– ภาพรวม ที่มาของปัญหา ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
– วิธีการที่ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้
– ผลกระทบที่โปรเจ็คมีต่อวงการวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด หลักสูตรนานาชาติ
– Overall, history/project statement, scope and expected results of the project
– Project methodology and equipment/tools/program used in the project
– Expected project impact on engineering, society, and environment as applicable

3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
ลิงค์เอกสาร https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64Thesisscore4.1.pdf

ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnY0nt_utPXvG_PK-uQnt2Q4E5XP27fIbnolFUWV6Fp501Q/viewform ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.
โดยมีไฟล์ 1. รูปเล่ม 2. บทสรุปผู้บริหาร 3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ (ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และในส่วนที่ 2 ฝากประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)
(โดยใส่ชื่อเอกสาร_ชื่อกลุ่ม_รหัส3ตัวท้าย_ชื่ออ.ที่ปรึกษา ตัวอย่าง  รูปเล่ม_G1_001_002_003_อ.ยิ่งศักดิ์.pdf )
– โครงการปกติ ส่งคืนที่ไลน์ส่วนตัวพี่อาย
– โครงการนานาชาติส่งคืนที่ไลน์ส่วนตัวพี่โบว์

** ส่วนแบบให้คะแนนวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 (ภาควิชาฯจัดทำให้) **

**ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และเตรียมป้ายมีรายละเอียดชื่อ+รหัสนักศึกษา ติดที่เสื้อนักศึกษาให้เห็นชัดเจน**

Categories: ประกาศ