กำหนดส่งเล่ม บทความ และเอกสารรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เวลานักศึกษานำเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที และถาม-ตอบ 7 นาที

กำหนดส่งเล่ม บทความ และเอกสารรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีลายเซ็นต์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่าง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงเวลา 16.00 น วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561และจะไม่มีการอนุโลมใดๆทั้งสิ้น

ให้เวลานักศึกษานำเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที และถาม-ตอบ 7 นาที รวมใช้เวลาภายใน17นาที/กลุ่ม

nnouncement: Submission of Project proposal book (1 copy) and paper (2 copy) for proposal examination can be done from 30 November (Friday) to 16:00 on 17 December (Monday).
Examination date : 21 December (Friday).

A

Categories: ประกาศ