กำหนดส่งเล่ม บทความ และเอกสารรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา วิชา CVE 401 Civil Engineering Project Proposal

ฟอร์มส่งเล่ม – บทความโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 401

คู่มือและแนวทางการทำงานseniorproject
ตารางสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 401

 

*** หมายเหตุ : ให้ นศ เตรียม presentation ไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 10 นาที

Categories: ประกาศ