ขอความร่วมมือติดตามบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสำรวจ “ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต”

ขอความร่วมมือติดตามบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสำรวจ “ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต” ผ่านระบบออนไลน์
https://kjob.kmutt.ac.th/

Categories: ประกาศ