ขอความร่วมมือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักศึกษา มจธ.

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างการบริหารวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยทำให้ มจธ. สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ผ่านทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้วยเหตุนี้จึงมีความประสงค์จะสอบถามความคิดเห็นและสถานภาพของนักศึกษาต่อการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อคำถามตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักศึกษา มจธ.
กรุณา​กรอกแบบสอบถาม​ภายใน​วันที่​ 9​ กรกฎาคม​ 64
login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th ในการตอบแบบสอบถาม
This survey on status and intention to receive COVID-19 vaccination for KMUTT students will help KMUTT to better plan for the request of vaccine allocation from the Department of Disease Control through the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation.
We would like to know your vaccination status and intention to receive COVID-19 vaccination. Thank you for cooperation.
Please submit the questionnaire
at https://bit.ly/askvaccine by July 9, 2021.
Students must login via @ mail.kmutt.ac.th

Categories: ประกาศ