ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นและนักวิจัย ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นและนักวิจัย ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3-4 ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก และ นักวิจัย มจธ. ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564

Categories: ประกาศ