ขอแสดงความยินดีกับคุณตวงพร ชินณะราศรี บุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปีนี้ คุณตวงพร ชินณะราศรี บุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ในการนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. และ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ