ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 (ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ)

Congratulations to Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipients on their Ph.D. graduations between January 2021 and February 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า