ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ (UK PSF)

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ
The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า