ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี