ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2541
ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2545
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2549
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า