ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2541
ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2545
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2549
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า