ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และทีมงาน ที่ได้รับเลือกโครงการวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ  รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ที่ได้รับเลือกโครงการวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561  ผลงานวิจัยด้านสาธารณะการบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย”

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ