ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล และคุณตวงพร ชินณะราศรี ที่ได้รับรางวัลจากงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ.ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรม โซ แบงคอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และปรากฏสู่สาธารณะจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ รศ. ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ประเภทรางวัลดาวรุ่ง และคุณตวงพร ชินณะราศรี เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ประเภทรางวัลผู้ทรงคุณค่า ภาควิชาฯ จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลกรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ