ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับทุน Re-submit รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก บพค.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผอ.สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับทุนจากโครงการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัย นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับทุนจากโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลสำหรับการประเมินทางวิศวกรรม และติดตามสภาพเจดีย์ของไทยในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้ทุน Re-submit รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ