ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2564

ในเทอม 1/2564 การลงทะเบียนปกติและเพิ่ม-ลดเปลี่ยนกลุ่มเรียน นักศึกษาจะเลือกได้ที่Step1 เท่านั้น
แต่จะมีชื่อเข้าเรียนก่อน โดยต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ในวันที่ 25-30 ส.ค. 2564
หากนักศึกษาไม่มากดยืนยันการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
ข้อมูลการเลือกรายวิชาจะถูกยกเลิก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน
กำหนดการลงทะเบียน
New ACIS (students) : https://sinfo.kmutt.ac.th/

Categories: ประกาศ