คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.รัตนโกสินทร์เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.รัตนโกสินทร์เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯและการดำเนินงานบริการทดสอบโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาฯ จากนั้นก็รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวท.)โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสวท. เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นก็ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ โดยการมาเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบาย ความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการให้บริการวิชาการของมจธ.และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

Categories: ข่าวสาร