คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วศ.โยธา เข้ามอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้ามอบโล่เกียรติคุณแก่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (Group Chief Executive Officer) ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 59 ปี ณ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยดีและมีความต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน

Categories: ข่าวสาร