ครม.แต่งตั้ง “สันติ เจริญพรพัฒนา” นั่ง ผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ คนแรก ลุยพัฒนาระบบรางไทย

ครม.ตั้ง “สันติ เจริญพรพัฒนา” นั่งผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ องค์การมหาชนสังกัด “คมนาคม” ลุยภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งผลิตชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง พัฒนาองค์ความรู้ รถไฟ EV ภายในประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 4 ปี

สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ถือเป็นองค์การมหาชนแรกภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม โดยมีหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. พัฒนามาตรฐานระบบทดสอบ 4. ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ 6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

สำหรับ นายสันติ เจริญพรพัฒนา ว่าที่ผอ.สถาบันวิจัยฯ ระบบราง มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2538 / Ph.D Civil Engineerin-The University of Tokyo,2547. ประวัติการทำงาน บริษัท คริสเตียนีและนิสเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2538-2539 /การทางพิเศษ ปี 2541-2544 / เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า