ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแบบฟอร์ม แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแบบฟอร์ม แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ 12 หน่วยกิตขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (word)

แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (pdf)

 

Categories: ประกาศ