ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน
***หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ***
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะ ดังนี้
ระดับ ปวส รับเฉพาะ สาขาบัญชี ,ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ,คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
ระดับปริญญาตรี รับเฉพาะ คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บัญชี , นวัตกรรม , คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
2. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80
3. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา
5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงทุนการศึกษาฯ ได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://thaicity4social.com/newscholarship65/

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ