ดร.วศิน เกียรติโกมล ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย

 ดร.วศิน เกียรติโกมล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง A Study for Behavior and Traffic Law Compliance of Motorcycles at Crosswalks  จัดโดย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation And Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยู สาธร กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ