ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา รางวัลที่ได้รับ Best Paper Award ภายใต้หัวข้อเรื่อง Environmental and climate technologies and management (Topic D) จากงาน SEE 2022 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา รางวัลที่ได้รับ Best Paper Award ภายใต้หัวข้อเรื่อง Environmental and climate technologies and management (Topic D) จากงาน SEE 2022

การประชุมครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “The Road to Net Zero: Energy Transition Challenges and Solutions” มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานเครือข่าย SEE และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 หรือ SEE 2022 (The 8th   International Conference on Sustainable Energy and Environment) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565  ณ KX – Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) เป็นการนำบรรยากาศของ “การประชุมวิชาการ” กลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทย (มจพ. มช. มอ. และ SIIT มธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 120 เรื่องจากประเทศต่างๆ ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในมีการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ The Impacts of  Post-fire on Streamflow and Sediment Dynamic in Mae Chaem River Basin โดยมีทีมงานผู้เขียนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา น.ส. ปรางทิพย์ ตรีฤทธิวิทยา ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ผศ.ดร. ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล และ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม – JGSEE มจธ. โดยได้รับรางวัล Best Paper Award ภายใต้หัวข้อเรื่อง Environmental and climate technologies and management (Topic D) ในครั้งนี้ด้วย

SEE 2022

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ