ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ.โยธา เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2567 ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาดำโดย ผศ.ดร.รักติพงษ์สหมิตรมงคล รองผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเงิน เดินทางไปเจราจาความร่วมมือ และหาแนวทางใน การสร้างความร่วมมือกับ Hz University of Applied Sciences ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences และ Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งด้านการเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และด้านอื่นๆร่วมกันในอนาคต

Categories: ข่าวสาร