ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โยธา เดินทางไปเจราจาความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส และ ออสเตรียเพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2567 ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดินทางไปเจราจาความร่วมมือ และหาแนวทางใน การสร้างความร่วมมือกับ ESTP, Grande ecole d’ ingenieurs de la construction ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ University Applied Sciences Upper Austria ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งด้านการเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และด้านอื่นๆร่วมกันในอนาคต

Categories: ข่าวสาร