ทีมงานเนชั่นทีวีสัมภาษณ์นศ.โยธา เรื่องงานวิจัย KMUTT Sharing

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ทีมงานข่าว ช่อง 22 เนชั่นทีวี ได้สัมภาษณ์ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ประกอบด้วย น.ส.กันติชา มาชู นายฤทธิกานต์ เวียงบาล และนายศุภฤกษ์ หงษ์วิไล ซึ่งได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง KMUTT Sharing โดยมี ผศ.ดร.วศิน เกียรติโกมล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เป็นที่ปรึกษางานวิจัยนี้ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน-LILUNA ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Carpool ในประเทศไทย โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. ที่สนใจ ร่วมแบ่งปันการเดินทางในเส้นทางเดียวกันผ่าน Platform บนมือถือ  ซึ่งงานวิจัย KMUTT Sharing มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกการเดินทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร และลดมลพิษทางอากาศ ให้แก่ประชาคม มจธ.

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ