ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ขยายเวลาการดำเนินงานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

• ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตจำนวน 10 %
ได้แก่ รายการค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงโครงการพิเศษ ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย ค่าหน่วยกิต
และค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

• นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการรับทุนการศึกษานี้ ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบก่อนการชำระเงิน โดยระบบจะหักทุนการศึกษานี้จากยอดที่ต้องชำระเต็ม
กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนก่อนประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2564 ตามกำหนดการลงทะเบียนปกติ
ทั้งนี้ไม่รวมกับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

• มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2564 จากเดิมวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
กรณีนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยได้ ขอให้ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
เพื่อการผ่อนผันการชำระเงินหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยทุนอื่นตามความเหมาะสม
อ่านประกาศฉบับเต็ม https://bit.ly/GrantstoAssistStudents

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ