ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบสุดท้าย

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุนรอบสุดท้าย☄️☄️☄️

❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️

🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท

🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทุกระดับการศึกษาของ มจธ.
2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน

📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍

(นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทุนล่าสุด https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/tuncovid8121064.pdf จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนนี้ในภาคการศึกษา 1/2564 ได้อีก)

📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.2 🔥🔥🔥รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/2564 🔥🔥🔥วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 16:30น. 📌

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ