นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานสะพานภูมิพล - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานสะพานภูมิพล

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายในโครงการสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภมิพล 1 และสะพาน ภูมิพล 2 ) ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE 446 Bridge Design ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้เข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับระบบการดำเนินงานภายใต้โครงการ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยมี อาจารย์ มนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร