นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโครงการสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเเละขยายถนนราชพฤกษ์ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโครงการสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเเละขยายถนนราชพฤกษ์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 32 คน เข้าดูงานโครงการสร้างบ่อพักเเละท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน(ย้ายสายไฟลงดิน)เเละโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่2 (ตอนที่3) ถนนรัตนาธิเบศร์-ทางหลวงหมายเลข 345 ของกรมทางหลวงชนบท การดูงานในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม การทำบ่อพักโดยวิธีจมบ่อ(sink) และการวางท่อใต้ดินโดยใช้วิธี pipe jacking(ท่อคอนกรีต),horizontal direction drilling(ท่อHDPE)และการทำถนน โดยการดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ที่มีความทันสมัยและตรงเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งนักศึกษาจะได้เชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไปในอนาคต โดยการดูงานในครั้งมี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าดูงาน

Categories: ข่าวสาร