นศ.โยธาเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2563 (Three Minute 2020: 3MT 2020)

ด้วยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ.ได้จัดการ แข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2563 (KMUTT Three Minute 2020: 3MT 2020) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมUX702 อาคารเอนกประสงค์ มจธ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะในการสรุปและนำเสนอสาระศำคัญ ของงานวิจัย ส่งเสริมทักษะการนำเสนองาน ของนักศึกษาให้สื่อสารงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดงานวิชาการหรือความรู้เฉพาะทางให้คนทั่วไปเข้าใจด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 คน โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นาย ทัศนันท์ ธัญญพันธ์  นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ