นศ.โยธาได้รองแชมป์ !! INNOVATION FOR KMUTT SUSTAINABILITY 2022 : KMUTT SGDS TRANSFORMATION CONTEST รอบชิงชนะเลิศ “การนำเสนอต้นแบบนวัตกรรม (PROTOTYPE PRESENTATION)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ Innovation For KMUTT Sustainability 2022 : KMUTT SGDs Transformation Contest ในรอบชิงชนะเลิศ “การนำเสนอต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)”  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00  น. – 12.00 น. ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานทางอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสำนักงานกิจการนักศึกษาเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

โดยในรอบชิงขนะเลิศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ หัวหน้างาน KMUTT Entrepreneurshipศูนย์การส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch) ว่าที่ร้อยตรีณนภพ ยางสูง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่  ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ดร. ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ประธานคณะอนุทำงานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คุณกิตติณัฐ แก้วทอง ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ความปลอดภัย เเละชีวอนามัย (EESH)

โครงการประกวด Innovation for KMUTT Sustainability 2022 “KMUTT SDGs Transformation Contest” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตอบรับต่อการขับเคลื่อนของ มจธ. ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 13 ในการสร้าง Entrepreneurial mindset ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สู่ SDGs เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 โดยเปิดรับผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่จะนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ไปสู่ความยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนนโยบายของการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ 1) การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ (Innovation with Execution) 2) การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ มจธ. (For KMUTT Sustainability) และ 3) การส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ของ มจธ. (KMUTT Carbon Neutrality 2040)

สำหรับผลการแข่งขันโครงการ Innovation For KMUTT Sustainability 2022  มีดังต่อไปนี้

ผู้ชนะเลิศ ทีมหมูกระทะ : META – Wireless Charger for Electric Vehicles รับเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Labtasoil : จุลินทรีย์เพื่อการบูรณะสิ่งก่อสร้างอย่างยั่งยืน รับเงินรางวัล 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม MDP KMUTT : Application R2SUS | Race to Sustainability เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย ทีม PET Block : ตัวต่อจากขยะขวดพลาสติก PET รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ