นศ.โยธาได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019”

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ”ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019″ (Quality Youths Scholoarship of The Year 2019) ให้แก่ นายศิวกร นามใส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ทาง มสวท.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเป็นประธาน ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ 18 ตุลาคม 2562

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ