นศ.โยธาได้รับรางวัล รางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่8

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA Senior Project Award) ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล “การศึกษาสมบัติสดและแข็งตัวแล้ว และการหดตัวของมอร์ต้าร์ไม่ชอบน้ำสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ” ทีมนักศึกษา นายกฤษณะ สังข์ศิริ นางสาวจุฑามาศ ทวีสินธุ์ และนางสาวสิริกมล อัศวมั่นคงเจริญ ที่ปรึกษา รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ