นศ.โยธาได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (NCCE29) จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (NCCE29) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล “การศึกษาการทรุดตัวของขยะในพื้นที่ฝังกลบในประเทศไทย โดยใช้เทคโลยีภาพถ่ายทางอากาศ” ทีมนักศึกษา นายพรหมพล ท้าวแผนบุญ นายวัชรธร หมู่ทองคำ และนายศิระวิทย์ วิศวะโยธานันท์ ที่ปรึกษา ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ