นศ.โยธา ดูงานการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อมตะยู จำกัด อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมโยธา การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานผ่านการปฏิบัติงานจริง จากการดูงานในครั้งนี้

Categories: กิจกรรมภาควิชา