นศ.โยธา ศึกษาดูงานการออกแบบและติดตั้งระบบพื้น post-tension ณ ศูนย์อบรม Thai Obayashi อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ) เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 45 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมงาน CPAC Post tension ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ขั้นตอนการติดตั้งแนวเหล็กเสริมอัดแรง การดึงเส้นลวดด้วยชุดอุปกรณ์และยังได้เข้าร่วมการอบรมงานติดตั้งและควบคุมงานโครงหลังคา โดยวิศวกรมืออาชีพจาก Thai Obayashi นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้วยังทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

Categories: ข่าวสาร