นศ.โยธา ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และสำนักการระบายน้ำ กทม.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE483 Water Resources Development ในภาคการศึกษาที่ 2/2566  ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง ของงานชลประทาน ระบบคลองส่งน้ำ การระบายน้ำและอาคารในคลองชลประทาน รวมถึงสมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำตามธรรมชาติ การควบคุมรักษาสภาพน้ำและการเรียนรู้วิธีการจัดการพัฒนาโครงการสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

Categories: กิจกรรมภาควิชา