นศ.โยธา เข้าดูงานการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเทคนิค Vacuum PVD ในงานก่อสร้างลานจอด ลานขับ และลานวิ่งท่าอากาศยาน ณ ลานจอดท่าอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ NT Joint Venture การท่าอากาศยานแห่งประเทศ และบริษัท Ce Teau (Thailand) จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรีโครงการนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  ของภาควิชาเข้าดูงานการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเทคนิค Vacuum PVD ในงานก่อสร้างลานจอด ลานขับ และลานวิ่งท่าอากาศยาน ณ ลานจอดท่าอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี   พร้อมบรรยายให้ความรู้ ให้ดูตัวตัวอย่าง PVD และพาชมเข้าดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

Categories: กิจกรรมภาควิชา