นศ.โยธา เข้าฟังบรรยาย”การบริหารโครงการ ประเภทงานก่อสร้างอาคารสูง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง”

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. จัดบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ให้กับ บมจ. คริสเตียนี แอนด์นีลเส้นท์ (ประเทศไทย) ในหัวข้อ การบริหารโครงการ ประเภทงานก่อสร้างอาคารสูง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง..มีผู้เข้ารับฟังจำนวน 242 ท่าน..(ผู้รับฟังคือ.วิศวกร สถาปนิกและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน 8 สถาบัน รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จำนวน 30 คน) โดยได้รับรับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง ธัญบุรี และอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถายแห่งประเทศไทย(วสท.) และคุณอังคาร จินโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถายแห่งประเทศไทย(วสท.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและบรรยายในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร