นศ.โยธา เข้ารับรางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ และพิธีมอบทุนการศึกษา”ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021″ (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่ง นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนการศึกษา เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ