นศ.โยธา เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ และฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางอุทกวิทยา รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ เพื่อจะสามารถนำความรู้และข้อมูลภาคสนามที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิศวกรรมโยธาต่อไป

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร