นศ.โยธาและอาจารย์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 : (SEE 2022)

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเครือข่ายความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 : The 8th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2022) ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) การประชุมวิชาการนานาชาติ SEE เป็นเวทีที่มุ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการหยุดยั้งภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ นางสาวปรางทิพย์ ตรีฤทธิวิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสอนผลงานและได้รับรางวัล Best Paper Award ภายใต้หัวข้อเรื่อง Environmental and Climate Technologies and Management (Topic D) จากบทความ The Impacts of  Post-fire on Streamflow and Sediment Dynamic in Mae Chaem River Basin โดยมีที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ