นศ.โยธา ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ได้รับรางวัลในปีนี้

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ (ไอซ์) กล่าวว่า เราสามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ สิ่งสำคัญคือการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และใช้หลักธรรมในการประพฤติตน ผมใช้หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) โดยหลัก 4 ข้อนี้จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ หลักธรรมอื่นที่ผมยึดถือและปฏิบัติตาม คือ อริยสัจ 4 ครับ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) การรู้ต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ เรามีวิธีการแก้ปัญหาดับทุกข์ด้วยการใช้เหตุใช้ผล การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำความดีละเว้นความชั่วเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ผมรู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ผมตระหนักว่าสิ่งสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้น เราต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ