นักศึกษาผู้นำ GREEN HEART มจธ. ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาผู้นำ Green Heart นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Youth Ambassador) ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสร้าง “ยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (สยพท.) หรือ Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่ายสร้างยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ เป็นหนึ่งในนักศึกษาผู้นำ Green Heart ที่ร่วมเรียนรู้ พัฒนาและเป็นแกนนำสำคัญในการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การให้คำปรึกษาของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โดยผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเน้นสร้างจิตสำนึก ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นภายในหมู่นักศึกษา มจธ. อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปยังรุ่นต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 17 การร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า