นักศึกษาโยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่24

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย จิราวัฒนาการ และนายกฤษดา ตระกูลจั่นนาค นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัย ให้เป็นบทความดีเด่น หัวข้อเรื่อง การศึกษาผลตอบสนองอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบเนื่องจากเสาเข็มรับแรงข้างเคียงโดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยมี รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษา และนาย ศรนเรศ อินทรัตน์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี จากบทความเรื่อง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดล้อมแบบวัฎจักรที่มีต่อการพัฒนาความเคียดคงเหลือของวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์โพลิโพรไพลีน โดยมี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ